تبلیغات
تریبون آزاد دانشکده مهندسی - پلان ساختمان شماره 2
اینجا مال توست مهندس!_______ هرچه می خواهد دل تنگت بگوی!

ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی

 

پلان طبقه همکف

 

 

 

 

پلان طبقه اول

 

 

 

پلان طبقه دوم