تبلیغات
تریبون آزاد دانشکده مهندسی - حکیمانه
اینجا مال توست مهندس!_______ هرچه می خواهد دل تنگت بگوی!

مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (ره):

من پنجاه سال است دارم اسلام می خوانم. بگذار خلاصه اش را برایت بگویم.

 واجباتت را انجام بده. به جای مستحبات تا می توانی به کار مردم برس، کار مردم را راه بینداز.

 اگر قیامت کسی از تو سوال کرد بگو فاضل گفته بود.